Behoefteonderzoek Toerfietsen

Zoals bekend is er medio oktober via een enquête een behoefteonderzoek gehouden onder de Toerfietsleden.  Lees hier de uitslag.

Initiatief voor de enquête is genomen door de Toercommissie en het Bestuur. Doel was om van de toerfietsleden te horen wat zij van de Toercommissie verwachten m.b.t. het aanbieden van clubritten. 

Eind oktober waren er 97 van de 137 enquêtes terug ontvangen. 
Begin november hebben de Toercommissie en het Bestuur een bijeenkomst gehad waarin alle reacties zijn doorgenomen. Bij twee vragen in de enquête werd gevraagd of men in de TC wilde participeren of de TC wilde ondersteunen bij de begeleiding van de clubritten. Zo ja, dan werd gevraagd om een emailadres zodat er kontakt kon worden opgenomen. Ongeveer 25 mensen hebben hun emailadres opgegeven. Inmiddels zijn deze mensen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 10 januari. Tijdens die bijeenkomst willen we met elkaar de bevindingen van de vergadering in november bespreken en gezamenlijk een plan voor 2018 e.v. opstellen. Belangrijke punten daarbij zullen zijn: wat is de rol  van de TC en willen we gaan werken met meer wegkapiteins tijdens de clubritten. 

Kort na deze vergadering zullen we weer informatie verstrekken over het vervolg. Doel is dat we in maart met de clubritten starten conform de afspraken die worden gemaakt in de vergadering van 10 januari.  Onder clubritten verstaan we in dit geval de ritten op de zondagmorgen. De ritten op dinsdag, woensdag en donderdag worden wel gezien als clubritten, maar worden door de aanwezigen zelf geregeld en daar is de TC dus niet bij betrokken.

Mocht je belangstelling hebben voor de resultaten van de enquête in grafiekvorm dan staat er achter de inlog. Klik hier voor de totale uitslag.

Nieuws overzicht