Uit het bestuur

Het bestuur heeft een aantal besluiten genomen.
- De PR en sponsorcommissie wordt opgeheven
- Begeleiders van de jeugd moeten over een VOG beschikken
- Begroting 2019
- De najaars-ALV vindt op 19 november 2019 plaats
- Wijzigingen in het bestuur
- Nieuwe coördinator toercommissie

PR en Sponsorcommissie
In vervolg op besluiten in het Beleidsplan 2015 – 2017 zijn destijds de activiteiten publiciteit en sponsoring ondergebracht in twee zelfstandige commissies. Aangezien binnen de commissies een overlap van mensen zat, is twee jaar geleden besloten de commissies samen te voegen tot één commissie. In aansluiting op ontwikkelingen binnen de vereniging heeft het bestuur in de ALV van voorjaar 2018 het Beleidsplan 2018 – 2020 ingebracht. Belangrijke wijziging was dat het beleid van de vereniging volledig gericht wordt op de belangen van de leden. Voor de FRTC Almere impliceert deze ontwikkeling dat informatieverstrekking volledig op leden zal worden gericht. Taken op het gebied van publiciteit zullen daardoor teruggebracht zijn naar het beheer van de social media zoals de website en facebook en de Nieuwsbrief. Ten aanzien van sponsoring kan worden vastgesteld dat alle zes nog bestaande sponsorovereenkomsten per 31 december 2018 aflopen. Gevolg hiervan is dat in de bestuursvergadering van 6 september 2018 is besloten om de PR en Sponsorcommissie op te heffen en de overblijvende activiteiten onder te brengen bij één van de bestuursleden. Vanzelfsprekend zullen de zelfstandige functies van webmaster en coördinator Facebook blijven bestaan en qua afstemming van de werkzaamheden worden gekoppeld aan de secretaris. Sponsoring zal worden ondergebracht bij de voorzitter. Met nadruk wil het bestuur aangeven dat de overeenkomt met de hoofdsponsor, Overdevest Tweewielers, wordt gecontinueerd. Gesprekken met Overdevest over de voorwaarden zijn opgestart.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
In aansluiting op landelijke regelgeving en na afstemming in de ALV van begin van dit jaar is door het bestuur de actie opgestart om voor leden die met kwetsbare groepen omgaan, een VOG aan te vragen. Voor ons gaat het daarbij voor om begeleiders bij het jeugdmountainbiken en jeugdwielrennen. Via de collectieve regeling waar verenigingen gebruik van kunnen maken is inmiddels voor 21 leden een VOG aangevraagd en verkregen. Door de commissie jeugdwielrennen wordt nog gekeken of er nog meer mensen in aanmerking komen voor een VOG.
Vanuit de commissies en het bestuur zal in de toekomst bewaakt worden dat begeleiders van de jeugd over een VOG beschikken.

Begroting 2019
Jaarlijks wordt ter voorbereiding van de begroting een bijeenkomst georganiseerd waar alle commissies hub plannen voor het nieuwe jaar kunnen indienen met daarbij de financiële wensen.
Gezien het beperkt aantal commissies dat nog binnen de vereniging bestaat heeft het bestuur rechtstreeks aan de coördinatoren gevraagd om hun plannen voor 15 oktober bij de secretaris is te dienen. Het bestuur zal deze plannen, na afstemming met de commissies, in de conceptbegroting 2019 van de vereniging opnemen en de leden in de ALV van november dit jaar hierover informeren. Mocht u ideeën of plannen hebben voor het nieuwe jaar breng die dan onder aandacht van de coördinator van uw activiteit.

Najaars-ALV
Conform de afspraken over aanpassingen statuten van de vereniging in de ALV van februari dit jaar, is het de intentie van het bestuur op 19 november 2018 een ALV te houden op.
Agendapunten zijn de goedkeuring van de statuten, mutatie in het bestuur en de informatie over de begroting van 2019. Vanzelfsprekend zullen de leden nog via de daarvoor bestaande procedure officieel voor deze ALV worden uitgenodigd.

Mutatie bestuur
Functies in het bestuur worden voor drie jaar aangegaan. Binnen de vereniging is er een rooster van aftreden dat zodanig is opgesteld dat jaarlijks de voorzitter, secretaris of penningmeester aftreedt. Per 1 januari 2019 treedt volgens het rooster de secretaris af. Belangstellenden voor de functie van secretaris worden uitgenodigd om zich aan te melden bij de secretaris, Arie Kool.

Vervanging coördinator Toercommissie
Begin van dit jaar is Richard Slagmolen aangetreden als coördinator van de Toercommissie. Door persoonlijke omstandigheden is Richard voorlopig niet in staat om de functie inhoud te geven. Gezien het belang van de inbreng vanuit de Toergroep heeft Paul Groenenberg zich aangemeld als vervanger. Overige leden van de TC zijn Wil Hartog en Agnes Honcoop. Wil je informatie over het toerfietsen afstemmen dan kun je met een van deze mensen contact opnemen. 

Nieuws overzicht