Algemene Leden Vergadering 19 november 19.30

Plaats: FBK, kantine Bulldogs

Datum: 19 november 2018

Aanvang:  19.30 uur

Zaal open:  19.15u

Agenda:

1. Opening  en mededelingen

2. Verslag ALV van 28 februari 2018.

Het verslag staat op de website van de Vereniging onder de button Vereniging Documenten en vervolgens onder de button Algemene ledenvergadering.

3. Voorstel tot wijziging van de statuten.

De volledige tekst van de thans geldende statuten kunt u na inloggen lezen op de website van de Vereniging onder de button Vereniging Documenten en vervolgens onder de button Statuten en Huishoudelijk Reglement FRTC Almere. De nieuwe voorgestelde tekst is in de bijlage bij deze mail opgenomen.

4. Begroting 2019.

Op basis van de ingediende plannen en begroting van de commissies zal de penningmeester de begroting 2019 presenteren.

5. Rooster van aftreden.

Per 1 januari 2019 treedt volgens het rooster de secretaris af. Het bestuur doet geen bindende voordracht, de leden kunnen conform art. 10 lid 3 van de statuten een bindende voordracht doen.

Bij geen bindende voordrachten is de ALV conform art. 10 lid 5 vrij in de keus.

6, Sluiting van de vergadering.

Wanneer er geen twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dan zal de voorzitter conform art 21 lid 3 van de statuten na 15 minuten een nieuwe vergadering openen, waarin het voorstel tot wijziging van de statuten opnieuw in stemming wordt gebracht, en wordt besloten met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bijlage: 2018_concept_statuten.pdf

 

Downloads:

Nieuws overzicht