Agenda ALV 18 februari 2019 19.30 uur

ALV Agenda

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

In deze vergadering komen belangrijke zaken aan de orde zoals onder meer de financiële resultaten van 2018, en een voorstel van het bestuur over clubkleding en sponsoring dat wij graag aan alle leden willen voorleggen voor een besluit.

Voor een ordelijk verloop van de vergadering wil het bestuur graag jullie vragen uiterlijk 13 februari ontvangen. Je kunt je vragen/opmerkingen/voorstellen sturen naar secretaris@frtcalmere.nl. Vragen die na deze datum binnenkomen of tijdens de vergadering gesteld worden, zullen dan wanneer een voorbereiding op een antwoord nodig is, door het bestuur op de najaarsvergadering behandeld worden. Het jaarverslag en de financiele resultaten 2018 staan op de website bij Vereniging documenten.  Het voorstel inzake clubkleding en sponsoring wordt als powerpoinpresentatie gepresenteerd in de ALV en zal voorafgaand  aan de leden worden toegezonden.  

Locatie

Kantine Bulldogs op het FBK

Aanvang

19.30 uur

 

 

AGENDAPUNTEN

 

1.    Opening en vaststellen agenda voor ontvangen vragen van leden

2.     Vaststellen Verslag ALV 19-011-2018

3.     Voorstel Statutenwijziging (verwijderen art 9.6)

4.     Jaarverslag 2018
-bespreking binnengekomen vragen

5.     Balans en staat van baten en lasten 2018 
-presentatie door de penningmeester 

6.     Verslag kascommissie over onderzoek staat van baten en lasten

7.     Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en staat van baten en lasten  
-strekt het bestuur tot décharge van alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken 

8.     Benoeming leden voor de kascommissie

9.     Voorstel Clubkleding en Sponsoring
-toelichting voorstel door bestuur 
-keuze te maken door ALV uit voorliggende opties

10.  Eigen Vermogen
- opties aanspreken Eigen Vermogen

11.  Aanstellen erelid

12.  Vacature secretaris en voorzitter per 1-01-2020
-continuiteit vereniging komt in gevaar wanneer er zich geen kandidaten melden in 2019

 

13.  Sluiting

Nieuws overzicht